Frågor och svar (kund)

Elcertifikatsförordningen är norsk-svensk och är till för att stödja utbyggnaden av förnybar el. Elcertifikat utfärdas till elproducenter som producerar förnybar el som kan omsättas på elmarknaden. Elleverantörerna är förpliktade att köpa in elcertifikat på konsumenternas vägnar och fakturerar detta via elräkningar. I Sverige styrs systemet av Energimyndigheten: https://www.energimyndigheten.se/fornybart/elcertifikatsystemet/

Din mätare är kopplad mot anläggnings-ID. Anläggnings-ID är det samma även om mätaren byts. Om du byter leverantör uppge då anläggnings-ID till den nya leverantören.

Elcertifikat gynnar elproduktionen från förnybara energikällor. Vanligt är att elcertifikatavgiften är inräknad i elpriset, men VENI Metering AB delar upp elcertifikat från elpriset för tydlighetens skull.

Alla som förbrukar el ska betala skatt.

Nätavgift som baserar sig på storleken på din förbrukning i nätet.

Detta avser en månadsavgift i nätet.

Det är viktigt att du använder rätt OCR på betalningen, för att betalningen ska bokföras på rätt abonnemang. Har du flera abonnemang är det inte möjligt att använda samma OCR på de olika inbetalningarna.

Du får en faktura från din elleverantör för själva elen och en faktura från VENI Metering för nätdelen, som omfattar kostnaderna för elöverföring.

Fakturan skickas ut tre veckor efter respektive fakturaperiod om inte något annat har avtalats.

VENI Metering skickar ut fakturorna en gång i månaden om inte något annat har avtalats.

Kontakta oss direkt när du vet att du inte kommer att kunna betala i tid. Du kan fråga om förlängning av förfallodatum eller att dela upp fakturan. Om du inte kontaktar oss innan förfallodatum utgår förseningsavgift.

Diverse belopp som står angivet på fakturan kan vara fakturaavgift, förseningsränta, förseningsavgift, avstängnings- eller återöppningsavgift. A conto står också under diversebelopp.

 

Om du inte betalar din faktura i tid, till exempel om du får betalningsanstånd, utgår en förseningsränta som från och med 2014-01-01 uppgår till 8,0 % per år. Storleken på förseningsräntan är kopplad mot referensräntan och fastställs varje 1. januari och 1. juli genom särskilt beslut av Riksbanken.

Om du inte betalar en faktura i tid utgår en förseningsavgift på 60 kr.

Vid avstängning och återöppning av anläggning som blivit avstängd på grund av utebliven betalning, tillkommer avstängnings- och återöppningsavgift.

Förseningsavgiften avser en tidigare försent inbetald faktura.

Din inbetalning var inte registrerad den dag som vi skrev ut betalningspåminnelsen. För att själv kunna se om vi har registrerat din inbetalning kan du logga in på VENI Metering webb-portal med ditt kundnummer och PIN-kod som du hittar på din faktura. Välj ”faktura” i menyn till vänster, där får du fram en lista över fakturorna. Tryck på ”+” till höger för den faktura som du fått påminnelse på men som du anser har betalats. När fakturan registreras som betald hos oss visas också information om vilken datum som betalningen mottogs. Ser du då att vi har mottagit betalning kan du makulera påminnelsen.

Nej, det behöver du inte.

VENI Metering avläser förbrukning automatiskt timmer för timme. Om du idag faktureras för verklig förbrukning är a conto-fakturering inte möjlig.

”Överfört belopp” kan vara

  • Kreditering av tidigare betalda fakturor
  • Utbetalda fakturor
  • Belopp på +/- 50 kr
  • Om man blivit fakturerad för mycket eller för lite

Såvida inte din hyresvärd har tecknat ett kollektivavtal för hela fastigheten kan du själv välja en extern kraftleverantör. Uppge din mätpunkts-ID, kundnamn, adress och organisations- eller personnummer. Vi kan tyvärr inte garantera att leverantören önskar att ingå elhandelsavtal eftersom rutinerna kring elleverans vid IMD skiljer sig något från standardhantering.

VENI Metering ger dig möjlighet att betala fakturorna med autogiro eller e-faktura, det aktiverar du i din nätbank.

Efter varje avräkning beräknar VENI Metering ett nytt a conto för nästkommande 4-månadersperiod. Den förra perioden dras ifrån i sin helhet på linjen ”Tillbaks från a conto”. Det vill säga (betyder) att du som kund har fått det tidigare a contot nollställd och att det är den sist beräknade som gäller för den kommande 4-månadersperioden.

Årsförbrukningen hittar du genom att logga in på VENI Metering webb-portal och logga in dig med kundnummer och den PIN-kod som står angivet på fakturan. Gå in på ”min leverans” där du hittar förväntad årsförbrukning eller välj själv om du vill se din exakta förbrukning uppdelat på timvärden eller önskad tidsperiod.

Eftersom hyresfastigheten för din lägenhet tillhör en förening med en IMD-lösning så omfattas inte din elmätare av elstödet för privatpersoner som utbetalas via Försäkringskassan. Orsaken till detta är att huvudelmätaren för fastigheten ut mot ansvarig nätägare, i detta fall Vattenfall Distribution AB, är registrerad på ett företag/förening och inte en privatperson.

Svenska Kraftnät har dock fått godkänt en ansökan om ett nytt elstöd som också gäller företag och föreningar. Det är dock mycket som i dagsläget är oklart, både vad gäller datum för en eventuell utbetalning och vilka prisnivåer som slutligen kommer att gälla.

När VENI Metering eventuellt tar emot elstöd för förbrukning gällande hyresfastigheten där din elmätare är registrerad, så kommer elstödet att fördelas ut efter din förbrukningsandel och utbetalas till dig som hyresgäst.

Vi uppdaterar informationen här löpande.

Svenska Kraftnät har skickat in och fått godkänt en ansökan om ett nytt elstöd som också gäller företag och föreningar. Det är dock mycket som i dagsläget är oklart, både vad gäller datum för en eventuell utbetalning och vilka prisnivåer som slutligen kommer att gälla.

Lokalerna till ert företag befinner sig i en fastighet med IMD, Individuell Mätning och Debitering; något som betyder att det har etablerats en eller flera huvudmätare för el ut mot omkringliggande nätområde. Huvudmätaren är en ordinär elanläggning i den lokala nätägarens nätområde som är registrerad på VENI Metering AB. Denna struktur gör att ett eventuellt elstöd kommer att utbetalas till VENI Metering AB för förbrukningen gällande hela fastigheten. VENI Metering kommer då att fördela ut elstödet till ert företag baserat på er förbrukningsandel i fastigheten.

Vi uppdaterar informationen här löpande

Säkrar energi till ditt företag