VENI Metering integritetspolicy

Den här integritetspolicy förklarar hur VENI Metering
samlar in och använder personuppgifter i vår verksamhet.

Personuppgifter är information som kan kopplas till en person. Det kan till exempel vara namn, adress, telefonnummer, e-postadress, energiförbrukning eller IP-adress. Vi säljer inte dina personuppgifter till andra företag.

Varje insamling, registrering, kopiering, sammanställning, lagring och utlämning av personuppgifter kallas för behandling av personuppgifter.

Vilka är vi

VENI Metering AB är en del av VENI Energy Group – en ledande aktör inom samköps- och energitjänster för företag i Norden. 

Adress: Norra Ågatan 32, 431 35 Mölndal, Sverige 

Kontaktinfo: post@venimetering.se 

VENI Metering AB är personuppgiftsansvarig. Inom verksamheten är det VENI Metering VD som ansvarar för behandling av personuppgifter. Om det dagliga ansvaret är delegerat så visas det under respektive punkt. Delegeringen omfattar bara uppgifterna och inte ansvaret.

Behandling av personuppgifter på internet

Ansvarig utgivare har det dagliga ansvaret för VENI Metering behandling av personuppgifter på VENI Metering webbsidor, såvida inte annat anges nedan. Besökare på webbplatsen lämnar frivilligt sina personuppgifter i samband med tjänster, exempelvis för att kontakta oss och prenumerera på ett nyhetsbrev. Behandlingsunderlaget kräver samtycke från den enskilde, om inte annat anges.

VENI Metering ansvarar för innehållet på sina webbsidor. När du har klickat på en tjänst lämnar du våra webbsidor och kommer till en sida hos det företag som äger den aktuella tjänsten. Aktuellt företag ansvarar för sina sidor och kan ha andra analyseringsverktyg samt spara andra uppgifter om dig än VENI Metering.

Telefon och e-post

VENI Metering använder e-post och telefon som en del av vårt dagliga arbete och kommunikationen med kunder, potentiella kunder, medarbetare och leverantörer. Vid användning av e-post kan vi behandla känsliga personuppgifter. Detsamma gäller vid telefonsamtal, då centrala uppgifter kan registreras. Den legala grunden för den här behandlingen är vårt legitima intresse av att uppfylla våra skyldigheter gentemot den registrerade kunden.

E-postadresser och telefonnummer till kundens kontaktpersoner lagras försvarbart i våra interna kundstödssystem och delas inte med andra företag utanför koncernen utöver våra partner, som avtalsmässigt bistår med tjänsteleveransen. 

Vi har några fall av privata anläggningar, ofta som en del av ett kundavtal till ett företag och relaterade personuppgifter för att kunna registrera och fakturera dessa anläggningar. Dessa lagras försvarbart i våra interna kundstödssystem och delas inte med andra företag utanför koncernen utöver våra partners, som avtalsmässigt bistår med tjänsteleveransen. Det här är upplysningar som vi behöver för att uppfylla våra skyldigheter gentemot den registrerade kunden som omfattar anläggningen, där den legala grunden för behandling uppfylls av avtalet.

Nyhetsbrev

Du kan prenumerera på nyhetsbrev så att du får mail från oss när vi publicerar ny information på våra webbsidor. Nyhetsbrev skickas till e-postadressen du registrerade på vårt avtal med ditt företag och hanteras som beskrivet under punkten ”Telefon och e-post”.

Insamling av personlig information
Vi får personuppgifterna från dig i samband med tjänster, exempelvis för att kontakta oss och prenumerera på ett nyhetsbrev.

Lagring och skydd av personuppgifter

Vi lagrar dina personuppgifter försvarbart så länge det är nödvändigt för det syfte som personuppgifterna samlades in. 

Alla kunddata lagras försvarbart i våra interna kundstödssystem och vi följer lagenliga riktlinjer för lagring av personliga och privata personuppgifter. Personlig kontaktinformation och andra personuppgifter kan raderas en given tid efter att all kundaktivitet har avslutats. Dina personuppgifter kan raderas innan de rutinmässigt raderas efter en period utan aktivitet, om vi får besked från kunden om att du inte längre är kontaktperson, eller av andra orsaker så länge det är möjligt att upprätthålla avtalet enligt syftet. 

Detta innebär bland annat att personuppgifter som vi behandlar på underlag av ditt samtycke raderas om du ber om det och att vi inte behöver dessa personuppgifter av andra avtalsmässiga skäl.

Våra leverantörer

VENI Metering använder sig av både interna och externa tjänsteleverantörer, bland annat inom drift, underhåll och tekniska lösningar, som ska kunna behandla personuppgifter å våra vägnar. Behandlingen sker då i enlighet med våra instruktioner och ingått personuppgiftsbiträdesavtal.

Vissa av våra leverantörer eller underleverantörer kan befinna sig, eller använder sig av underleverantörer, i ett land utanför EU/EES. När vi delar din information med till exempel en IT-leverantör med verksamhet utanför EU/EES, kan dina personuppgifter dock komma att behandlas utanför EU/EES. Om och när dina uppgifter behandlas utanför EU/EES säkerställer vi att det föreligger en adekvat skyddsnivå och att lämpliga skyddsåtgärder vidtas (till exempel genom användning av EU-kommissionens standardavtalsklausuler). EU kommissionens standardavtalsklausuler finns tillgängliga på deras webbplats. 

Dina rättigheter när vi behandlar dina personuppgifter

Som registrerad har du vissa rättigheter avseende hur dina personuppgifter får behandlas. Du har bl.a.:

  • Rätt att bli informerad. Du kan begära att när som helst få information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig. 
  • Rätt att begära tillgång. Du kan begära att få en kopia över dina personuppgifter som vi behandlar.
  • Rätt att begära rättelse. Du kan begära att vi korrigerar felaktig eller icke fullständig information om dig.
  • Rätt att begära radering. Du kan begära radering av dina personuppgifter. Rätten gäller vid följande situationer: 
   • Personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som de har samlats in eller på annat sätt behandlats.
   • Du invänder mot behandlingen och det saknas berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre.
   • Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.
   • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse.

I vissa fall kan vi vara förhindrade att omedelbart radera vissa av dina personuppgifter p.g.a. rättsliga krav eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.  

  • Rätt att begära begränsning av behandlingen. Du kan begära att behandlingen av viss personuppgift endast får behandlas för vissa specifika syften. Rätten gäller vid följande situationer:
   • Du bestrider personuppgifternas korrekthet och under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta.
   • Behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas.
   • Vi inte längre behöver personuppgifterna för ändamålen med behandling men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
   • I väntan på kontroll av om våra berättigade skäl att behandla personuppgifterna väger tyngre än dina berättigade skäl i samband med att du invänt mot behandlingen.
  • Rätt att invända mot behandlingen. Du kan invända mot att vi behandlar någon av dina personuppgifter, t.ex. om behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot en behandling får vi inte längre behandla personuppgifterna som är föremål för invändning, såvida vi inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.
  • Rätt till dataportabilitet. Du kan i vissa fall begära att få ut och använda dina personuppgifter någon annanstans. Rätten gäller om vi behandlar personuppgifterna som du själv har lämnat och behandlingen sker för att uppfylla ett avtal med dig och behandlingen sker automatiskt. Detta gäller endast när det är tekniskt möjligt att genomföra. Om behandlingen baseras på ditt samtycke vill vi göra dig uppmärksam på att du när som helst kan ta tillbaka detta samtycke.

Om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter, eller om du vill ändra eller radera dessa, kan du kontakta post@venimetering.se 

Vi kommer att be dig bekräfta din identitet eller uppge ytterligare information innan vi låter dig tillämpa dina rättigheter gentemot oss. Detta gör vi för att vara säkra på att vi bara ger åtkomst till dina personuppgifter till dig och inte någon som utger sig för att vara dig.

Klagomål

Om du anser att vår behandling av personuppgifter inte stämmer med det vi har beskrivit eller på annat sätt bryter mot dataskyddslagstiftningen så kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten. Du hittar mer information om hur du kan kontakta Integritetsskyddsmyndigheten på myndighetens webbplats https://www.imy.se/.

Säkerhet

Vi skyddar dina personuppgifter med både fysisk och virtuell åtkomst och tillgångskontroll, samt genom att kryptera känsliga delar av inlämnad information.

Ändringar

Vi uppdaterar regelbundet integritetspolicyn för att spegla eventuella ändringar på webbplatsen, om vår policy på webbplatsen, eller om ändringar i regelverket erfordrar detta. Vid större ändringar ger vi särskild information i de tjänster som berörs av aktuella ändringar.

Säkrar energi till ditt företag